Terug naar het hoofdmenu

VERLOOP VAN DE OPENBARE VERKOOP

De publiciteit.

In de publiciteit (aankondigingen en affiches) wordt een samenvatting van de informatie gegeven. Nadere informatie bekomt U bij de verkopende notaris. Maar de notaris is niet alwetend. Hij steunt zich op de informatie verstrekt door de verkoper en de overheden.
Als er geen verkavelingvergunning of stedenbouwkundig attest afgeleverd werd, kan alléén de gemeente U nader informeren omtrent de toegelaten be- of verbouwingswerken. Een architect kan U ook nuttige informatie geven doch enkel een stedenbouwkundig attest kan U absolute zekerheid verschaffen. (Zie ook het Besluit van de VL Regering van 14/4/2000. [link ...])

De gewone verkoop in het Huis der Notarissen te Leuven..

De verkoop begint met de lezing van de voorwaarden van de verkoop. De algemene voorwaarden waaronder de tekst van art 99 DORO [link ...] worden in de verkoopzaal gelezen om 14 uur.
Na de voorlezing mogen vragen gesteld worden, doch U zal beter geholpen kunnen worden indien U vragen op voorhand op het kantoor van de notaris stelt.

Regeling instelprijs en premie.

Vooraleer de Notaris de biedingen aanvaardt, stelt hij aan de liefhebbers de vraag wie bereid is de instelprijs te bieden.
Alle liefhebbers die zich op dit moment laten identificeren door de verkopende Notaris maken aanspraak op de instelpremie gelijk aan één procent (1%) van de gepubliceerde instelprijs, doch enkel voor zover zij ook de uiteindelijke koper zijn. Deze premie wordt niet uitbetaald doch komt in mindering van de te betalen prijs.
Vervolgens kunnen alle liefhebbers het bod ophogen. Om de ophogingen ordentelijk te laten verlopen worden de volgende minima gevolgd:
- tot 2.500 EURO moet gehoogd worden met minstens : 100 EURO.
- tot 25.000 EURO moet gehoogd worden met minstens : 250 EURO.
- tot 250.000 EURO moet gehoogd worden met minstens : 500 EURO.
- boven 250.000 EURO moet gehoogd worden met minstens : 2.500 EURO.
De notaris mag de opbiedingen steeds onderbreken wanneer hij dit nodig acht. Na tweemaal kloppen met de hamer wordt een kaarsje aangestoken. Wanneer de kaars spontaan dooft en de rookt opstijgt(rookpluim), is het goed toegewezen.
Indien recht van voorkoop wordt dit nu aangeboden. Indien het recht van voorkoop uitgeoefend wordt is de verkoop afgesloten. Zoniet geeft de notaris opnieuw de mogelijkheid te bieden.
Nochtans is de toewijzing pas echt definitief bij de ondertekening van het proces-verbaal. Uitzonderlijk, indien de hoogste bieder zijn identiteit niet behoorlijk kan aantonen of indien de notaris twijfelt aan zijn solvabiliteit en hij geen borg kan stellen, mag de notaris het bod weigeren zonder dat er hiertegen enig verhaal openstaat. In dat geval kan de notaris het goed toewijzen aan de vorige bieder, die verbonden blijft door zijn bod.
Indien de verkoper het bod onvoldoende vindt, mag hij het goed uit de verkoop terugtrekken.
Verkopen in café’s.
In de cafés wordt niet steeds met een kaars verkocht. Er wordt dan ook toegewezen of verkocht bij de derde hamerslag.

Recht van hoger Bod

Nadat het goed toegewezen is, doch alleen in die gevallen waar de Notaris het recht van hoger bod niet heeft afgeschaft, mag iedere liefhebber een hoger bod laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder gedurende 15 dagen na de toewijzing. Dit bod moet 10% van de toewijzingsprijs bedragen met een maximum van  6.200 EURO). De bieder moet het bedrag van het hoger bod voorschieten aan de gerechtsdeurwaarder, evenals de kosten van het hoger bod (ongeveer 800 EURO).
Na het hoger bod wordt een bijkomende koopdag vastgesteld waarop iedereen kan bieden.
Indien degene die het hoger bod deed uiteindelijk niet de koper wordt, worden hem de voorgeschoten bedragen terugbetaald.

Aanwijzing van lasthebber of commandverklaring.

De koper mag na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing nog meedelen dat hij eigenlijk voor iemand anders kocht, maar hij moet het dan wel op de volgende werkdag in de voormiddag zeggen aan de notaris die verkocht heeft. Deze moet dan nog een akte opstellen, laten ondertekenen door de koper en laten registreren.

Betaling

De koper moet binnen vijf kalenderdagen de kosten betalen :
- het percentage van de forfaitaire onkosten dat aangekondigd werd ;
- eventueel de inmijningspremie ;
- indien de koopsom niet onmiddellijk betaald wordt, de kosten van de kwijting-opheffing;
- soms nog bijzondere kosten die vooraf aangekondigd worden (bvb. Metingkosten of deelname in publiciteitskosten).
Binnen zes weken moet de prijs betaald worden.
Na deze termijnen zijn intresten verschuldigd aan 10% ‘s jaars.

Rouwkoop

Indien de kosten of prijs niet binnen de gestelde termijn betaald worden, mag de notaris overgaan tot wederverkoop op risico van de in gebreke gebleven koper, acht dagen nadat deze in gebreke werd gesteld per gerechtsdeurwaarder.

Raadpleeg steeds eerst Uw Notaris.