Notarishuis Leuven

 

Notarishuis Leuven

Formailiteiten na de oprichtingsakte

Uit te voeren door de notaris

Een vennootschap verkrijgt pas haar rechtspersoonlijkheid op het ogenblik dat een uittreksel van de oprichtingsakte wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel zal hebben. Deze neerlegging leidt tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De neerlegging op de griffie gebeurt door de zorgen van de notaris en geeft onmiddellijk aanleiding tot de toekenning van het ondernemingsnummer aan de vennootschap. Dit ondernemingsnummer is een uniek nummer dat vergelijkbaar is met het rijksregisternummer van natuurlijke personen.

Vanaf het ogenblik dat het uittreksel van de oprichtingsakte is neergelegd en de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, kan zij als een zelfstandige entiteit deelnemen aan het economisch rechtsverkeer en kan zij rechtshandelingen stellen.

Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moet het door de notaris neergelegde uittreksel uit de oprichtingsakte en bijhorende formulieren ook worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking gebeurt door de zorgen van de griffie.

Via het e-depot en het e-notariaat zal uw notaris in veel gevallen deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten online kunnen verrichten.

 

Uit te voeren door de oprichters of hun aangestelden

Hoewel de vennootschap door de neerleggingsformaliteit op de griffie van de ondernemingsrechtbank reeds is ingeschreven in de KBO en haar ondernemingsnummer heeft bekomen, moet de bestuurder(s) (bv) of een van de bestuurders of de dagelijks bestuurder (nv) of de persoon die daartoe werd aangesteld, de vennootschap laten inschrijven bij een ondernemingsloket.

De volledige lijst van de ondernemingsloketten kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: www.economie.fgov.be.